Regulamin Świadczenia usług cateringu dietetycznego „Przełom w Odżywianiu”

§1 WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług cateringu dietetycznego „Przełom w Odżywianiu” przez Katarzynę Milczarkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KP KATARZYNA MILCZARKIEWICZ, ul. Bohaterów Ossowa 8B, 05-230 Kobyłka, NIP 5212801109, REGON 015668025 (dalej jako „KP”), w tym zasady zawierania umów (zamówień), realizacji świadczenia (zamówienia), warunki dostawy, zasady zamiany i anulowania zamówień oraz inne kwestie dotyczące cateringu.

 

§2 DEFINICJE

 1. Dzień Roboczy - jest to dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9 do 17.
 2. Formularz Zamówienia - formularz, który wymaga wypełnienia przez Klienta w celu złożenia Zamówienia w sposób określony w pkt. 4.1., a który jest dostępny pod następującym adresem: www.przelomwodzywianiu.pl.
 3. KP - działalność gospodarcza prowadzona przez Katarzynę Milczarkiewicz pod firmą KP KATARZYNA MILCZARKIEWICZ, ul. Bohaterów Ossowa 8B, 05-230 Kobyłka, NIP 5212801109, REGON 015668025, świadcząca usługi cateringu dietetycznego o nazwie Przełom w Odżywianiu.
 4. Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną do zawarcia umowy z KP i korzystania z jej usług w zakresie cateringu dietetycznego Przełom w Odżywianiu.
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Potwierdzenie Zamówienia - e-mail wysyłany przez KP na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, stanowiący potwierdzenie złożonego elektronicznie, drogą e-mailową lub telefoniczną Zamówienia. Regulamin Oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług cateringu dietetycznego „Przełom w Odżywianiu”.
 7. Umowa - ma znaczenie nadane w pkt. 3.3. Zamówienie
 8. Dostawa posiłków cateringu dietetycznego Przełom w Odżywianiu w ramach jednej z wybranych diet, obejmująca 5-cio posiłkowy zestaw, na który składa się: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja, zaś w przypadku opcji Lunch Bag - ustaloną z Zamawiającym liczbę posiłków.
 9. Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku.

 

§3 POSTANOWIENIA OGóLNE

 1. KP zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Formularzu Zamówienia.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług KP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Niniejszy Regulamin wraz z Formularzem Zamówienia i Potwierdzeniem Zamówienia stanowi umowę zawieraną pomiędzy KP a Klientem („Umowa”). Jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej wiąże Klientów zgodnie z art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
 4. Adres e-mail, na który należy kierować wszelką korespondencję dotyczącą Zamówień jest następujący: biuro@przelomwodzywianiu.pl.

 

§4 ZŁOżENIE I PRZEDMIOT ZAMóWIENIA

 1. Złożenie Zamówienia odbywa się:
  1. on-line, całodobowo poprzez Formularz Zamówienia;
  2. drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 664 119 927,;
  3. drogą mailową na adres biuro@przelomwodzywianiu.pl, na 3 Dni Robocze przed faktycznym rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
 2. Biuro KP pracuje w godzinach od 9 do 17 w Dni Robocze od poniedziałku do piątku. Wszelka korespondencja/zgłoszenia otrzymane przez KP po godzinach roboczych będą rozpatrywane w następnym Dniu Roboczym.
 3. Zamówienia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 4. Warunki każdego Zamówienia dokonanego przez Klienta są potwierdzane oświadczeniem (tj. Potwierdzeniem Zamówienia) przesłanym drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta i z tą chwilą (wysłania e-mail) dochodzi do zawarcia Umowy.
 5. W ciągu 24 godzin od zawarcia Umowy Klient ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do treści zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia. Po tym terminie domniemywa się, że treść Zamówienia wynikająca z Potwierdzenia Zamówienia jest zgodna z wolą Klienta, zaś Klient nie ma prawa do reklamacji związanych z treścią Zamówienia.
 6. Zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane czyli imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, adres dostawy, oraz informację o miejscu dostawy cateringu (tj. pozostawienia torby z posiłkami przez kuriera KP), które są niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia – tj. wykonania Umowy.

 

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Płatność za zamówienie musi zostać uiszczona najpóźniej na 2 Dni Robocze przed planowanym terminem pierwszej dostawy. Jeżeli płatność za dietę nie zostanie uregulowana w terminie, zamówiona usługa zostanie anulowana.
 2. Opłatę za Zamówienie należy uiścić poprzez serwis PayU.
 3. Dokonanie płatności poprzez serwis PayU jest ostatecznym potwierdzeniem i przyjęciem wszystkich warunków Zamówienia, w tym stanowi potwierdzenie akceptacji Regulaminu.
 4. W szczególnych przypadkach, płatność może odbyć się gotówkowo, w pierwszym dniu dostawy u kierowcy, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Biurem Obsługi Klienta.
 5. W przypadku zamówienia diety „Post Leczniczy" złożenie i opłacenie Zamówienia stanowi jednoznacznie akceptację wszystkich zapisów dotyczącego tego Zamówienia oraz oświadczenie o przyjęciu do wiadomości wszystkich przeciwskazań do postu leczniczego znajdujących się na stronie internetowej KP pod adresem: http://www.przelomwodzywianiu.pl/product-pol-18-Post-dr-Dabrowskiej.html.
 6. Do czasu spożycia posiłki powinny być przechowywane przez Klienta w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, KP nie ponosi odpowiedzialności za ich późniejszą zdatność do spożycia.
 7. KP zastrzega prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku: złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy (w szczególności odmowy akceptacji Regulaminu lub innych warunków); naruszenia Regulaminu; bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia Zamówienia; pozyskania informacji o przeciwskazaniach żywieniowych po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 8. KP zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia w przypadku braku płatności w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia
 9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 10. Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro"

 11. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

§6 WARUNKI DOSTAWY

 1. Dostawa cateringu Przełom w Odżywianiu na terenie Warszawy i okolic (zgodnie z definicją z par. 2 Regulaminu) realizowana jest od poniedziałku do soboty na adres podany przez Klienta w Zamówieniu w dwóch turach do wyboru: wieczornej - w godz. 20:00-23:00 lub standardowej - w godz. 2:00-8:00.
 2. KP nie ponosi odpowiedzialności za brak odbioru diety pod wskazanym przez Klienta w Zamówieniu adresem.
 3. Dostawa na terenie Warszawy i okolic odbywa się na koszt i ryzyko KP za wyjątkiem sytuacji, w których dostawa nie będzie możliwa z winy Klienta, a nie zostanie to zgłoszone KP co najmniej cały jeden dzień roboczy przed faktyczną datą realizacji Zamówienia. W takich wypadkach Klient nie jest uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień.
 4. Szczegóły dotyczące kosztów dostawy poza obszarem Warszawy zostały określone na stronie internetowej KP: http://www.przelomwodzywianiu.pl/Obszar-dostaw-cinfo-pol-32.html.
 5. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy KP (siła wyższa, warunki atmosferyczne, działania służb państwowych, itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwiających dostawę, KP nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Zamówienia, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.

 

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMóWIENIA

 1. Odwołanie Zamówienia może nastąpić e-mailowo bądź telefonicznie do godziny 16.30 na co najmniej dwa Dni Robocze przed planowaną faktyczną realizacją Zamówienia.
 2. W przypadku planowanej zmiany adresu dostawy, należy zgłosić e-mailowo bądź telefonicznie, na co najmniej cały jeden Dzień Roboczy przed faktyczną datą realizacji Zamówienia.
 3. KP dopuszcza możliwość dokonywania zmian Zamówienia (w wybranym wariancie cateringu), jednakże bezwzględnym warunkiem zmiany jest wcześniejsze ustalenie wszystkich jej warunków z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. Zmiany mogą dotyczyć jedynie diet oferowanych przez KP.
 4. Po zrealizowaniu pierwszej dostawy nie ma możliwości anulowania złożonego i opłaconego Zamówienia.
 5. Dopuszcza się przepisanie diety na inną wskazaną osobę. W takim wypadku domniemywa się, że wraz z rozpoczęciem dostawy do osoby wskazanej przez Klienta, następuje akceptacja przez nią Regulaminu i warunków dostawy Zamówienia. Zmianę taką należy zgłosić z wyprzedzeniem, w terminie o którym mowa w pkt. 7.1.
 6. Istnieje możliwość zawieszenia dostaw do godziny 16.30 na czas z góry określony.
 7. Informacje o zawieszeniu należy składać e-mailowo lub telefonicznie z wyprzedzeniem, w terminie o którym mowa w pkt. 7.1.
 8. Dokonanie wszelkich zamian w Zamówieniu opisanych w niniejszym pkt. 7 z naruszeniem określonych terminów, może się wiązać z obciążeniem Klienta wynikającymi stąd kosztami oraz opóźnieniem dostawy, za co KP nie ponosi odpowiedzialności.
 9. W przypadku woli kontynuacji dostaw diety, należy skontaktować się drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 664 119 927, lub drogą mailową na adres biuro@przelomwodzywianiu.pl na co najmniej 2 Dni Robocze przed wyznaczoną datą zakończenia Zamówienia w celu jego wznowienia lub sformułowania na nowo.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych KP (dalej jako „Administrator”).
 2. Cel oraz podstawy przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe podane na formularzu będą wykorzystane w celu konsultacji telefonicznej, w ramach której zostanie zaproponowany najbardziej odpowiedni wariant usługi. Informacje o charakterze zwykłych danych osobowych przetwarzane będą jako niezbędne do prawidłowego wykonania zamawianej usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Wszelkie dane osobowe o charakterze danych zwykłych będą przechowywane przez okres 6 lat, także jeżeli przestanie Pani/Pan być klientem cateringu, z uwagi na obowiązujące i ustalane w prawie cywilnym terminy przedawnienia roszczeń (art. 118 Kodeksu cywilnego). Jeżeli na dowolnym etapie wyrazi Pani/Pan zgodę na informowanie drogą smsową, mailową lub telefoniczną o dodatkowych i nowych produktach lub usługach, podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – którą może Pani/Pan odwołać w dowolnym momencie.
 3. Przekazywanie lub udostępnianie informacji: Na każdym etapie Administrator w maksymalnym zakresie chroni Pani/Pana prywatność, w szczególności w ten sposób, że dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie te osoby, dla których ta wiedza jest niezbędna do realizacji usługi. Przy dostarczaniu cateringu dostęp do Pani/Pana danych kontaktowych posiadają kierowcy dostarczający zamówienie – w zakresie ograniczonym do danych adresowych (imię, nazwisko, adres), które są podawane w tym celu przez Panią/Pana. Pani/Pana dane osobowe zwykłe (niedotyczące stanu zdrowia) mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną, obsługą księgową lub prawną Administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Wewnątrz przedsiębiorstwa Administrator przestrzega zasady minimalizacji danych oraz zasady ograniczenia przetwarzania, co oznacza, że dostęp do Pani/Pana danych osobowych posiadają wyłącznie osoby, dla których jest to niezbędne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa struktury informatycznej oraz niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. Kopie dokumentów, które mogą zawierać dane dotyczące zdrowia, przechowywane są z wykorzystaniem serwerów zewnętrznych, jednak Administrator dochowuje staranności, by były one zabezpieczone przed niepożądanymi incydentami poprzez korzystanie z usług firm zabezpieczających przechowywane informacje przy użyciu najnowszych i najefektywniejszych narzędzi technologicznych i świadomych wagi gromadzonych informacji poprzez spełnienie warunków wskazanych w art. 28 RODO.
 4. Prawo do złożenia skargi: W przypadku uznania, że doszło do naruszenia Pani/Pana danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu wyjaśnienia sprawy. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Prawo do sprostowania danych osobowych, uzyskania kopii danych, przeniesienia danych i ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, co do wykorzystania konkretnych danych osobowych w konkretnym celu, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Należy poinformować Administratora o zmianach Pani/Pana danych. Administrator nie ma obowiązku uwzględniania każdego żądania. Uwzględnienie żądania będzie rozpatrywane przez Administratora indywidualnie w każdym przypadku.
 6. Obowiązek, a dobrowolność podania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe określone w formularzu jako dane obowiązkowe są koniecznie do zawarcia i realizacji umowy; bez ich podania nie będzie możliwe prawidłowe wykonywanie usługi. W tych sytuacjach, w których podanie danych osobowych jest dobrowolne, a więc odbywa się na podstawie zgody – Administrator wyraźnie to podkreśla.
 7. Tam, gdzie dane pozyskiwane są na podstawie zgody, brak ich podania nie będzie miał wpływu na dalszą realizację Umowy.

 

§9 WYŁąCZENIE PRAWA ODSTąPIENIA OD UMOWY

 1. Z uwagi na specyfikę usług świadczonych przez KP (tj. realizacja usług gastronomicznych, mających ze swej natury krótki termin do spożycia), na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, wyłącza się względem Klienta będącego konsumentem prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
 2. Dopuszczalny zakres zmiany treści/cesji łączącej KP oraz Klienta Umowy/Zamówienia został uregulowany w pkt. 7 Regulaminu.

 

§10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z realizacją Zamówienia należy składać w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, na adres e-mailowy wskazany w pkt. 3.4.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, ewentualną dokumentację fotograficzną, oraz wskazanie okresu czasu, którego dotyczy reklamacja i zwięzły opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.
 3. W przypadku reklamacji dotyczących niezrealizowanej lub nieprawidłowo zrealizowanej dostawy reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez KP w terminie 10 Dni Roboczych, za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, które rozpatrywane są niezwłocznie.
 5. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w pkt. 10.1. i 10.3., reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 6. Odpowiedź na reklamację KP przekazuje Klientowi na piśmie.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. KP nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie usług i realizację Zamówienia przez KP.
 2. KP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego stosowania diety lub powstałe w wyniku stosowania diety pomimo istniejących przeciwskazań, o których Klient nie poinformował KP przed rozpoczęciem dostaw cateringu.
 3. Klient jest w tym zakresie zobowiązany do przeprowadzenia odpowiednich konsultacji z lekarzem.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

 

15% rabatu z kodem: SPRING

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel