Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego Cateringu Przełom w Odżywianiu z dnia 28.12.2021 r.

 

I. Wprowadzenie

 1. Niniejszy Regulamin definiuje zasady działania oraz warunki udziału w Programie Lojalnościowym cateringu Przełom w Odżywianiu organizowanym przez KP Katarzyna Milczarkiewicz o numerze NIP 5212801109; e-mail: biuro@przelomwodzywianiu.pl, adres sklepu: www.przelomwodzywianiu.pl; telefon: (+48) 664 119 927.
 2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje od dnia 28 grudnia 2021 roku dla Klientów dokonujących zamówień w sklepie www.przelomwodzywianiu.pl.
 3. Program umożliwia Klientom Organizatora, kupującym za pomocą Sklepu Internetowego Zestawy Dietetyczne oferowane w Sklepie Internetowym zdobycie Punktów Lojalnościowych, które następnie mogą wymienić na Nagrody na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizator oświadcza, że niniejszy Regulamin jest stale dostępny na stronie www.przelomwodzywianiu.pl w zakładce Regulamin, w sposób, który zapewnia jego uzyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdym momencie.

 

II. Definicje

 1. Poniższym wyrażeniom użytym w treści Regulaminu nadano następujące znaczenie:
  1. Regulamin - niniejszy dokument;
  2. Program Lojalnościowy/Program - program organizowany przez Organizatora przeznaczony dla Klientów posiadających Konto w Sklepie Internetowym, umożliwiający zbieranie Punktów Lojalnościowych oraz późniejszą ich wymianę na Rabaty Kwotowe dostępne po zalogowaniu do Konta Klienta w zakładce PROGRAM LOJALNOŚCIOWY;
  3. Organizator/Usługodawca – KP Katarzyna Milczarkiewicz o numerze NIP 5212801109; e-mail: biuro@przelomwodzywianiu.pl, adres sklepu: www.przelomwodzywianiu.pl; telefon: (+48) 664 119 927;
  4. Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna służąca do zdalnego wyboru oraz zakupu Zestawów Dietetycznych oferowanych przez Usługodawcę dostępna pod adresem www.przelomwodzywianiu.pl;
  5. Zestaw Dietetyczny – przygotowany przez Usługodawcę zestaw posiłków, możliwy do wyboru w zakładce DIETY w Sklepie Internetowym;
  6. Punkty Lojalnościowe/Punkty - punkty możliwe do zbierania w Programie Lojalnościowym przyznawane za zakup Zestawów Dietetycznych;
  7. Nagroda – Rabat Kwotowy; informacja o rodzaju oraz dostępności nagród publikowana będzie na stronie internetowej wraz z przelicznikiem ich wartości w Punktach;
  8. Rabat Kwotowy – rabat uzyskiwany w drodze wymiany Punktów Lojalnościowych;
  9. Uczestnik/Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zarejestrowała Konto w Sklepie Internetowym;
  10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.);
  11. Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Organizatora dotyczących danego Uczestnika;
  12. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., Nr 144, poz. 123, ze zm.) pochodzące od Organizatora.

 

III. Uczestnicy

 1. Uczestnikiem niniejszego Programu może być osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. założyła Konto w Sklepie Internetowym i występuje jako konsument w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego; i  zapoznała się z niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu;
  2. włączenie, tzw. ciasteczek i skryptu Java;
  3. zainstalowanie przeglądarki Firefox w wersji 29.0 lub nowszej, Chrome w wersji 33 lub nowszej, Opera w wersji 13 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej.
 3. W celu uczestnictwa w Programie (zawarcia umowy o przystąpienie do Programu) należy założyć Konto w Sklepie Internetowym oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i wyrażeniu zgody na jego postanowienia.
 4. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz.
 5. Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim. Uczestnik nie może korzystać z Programu dla zakupu Zestawów Dietetycznych w celach ich dalszej odsprzedaży.

 

IV. Punkty

 1. Organizator przyznaje Punkty za:
  1. zakup Zestawów Dietetycznych opisanych w Sklepie Internetowym, według przelicznika widocznego na karcie towaru w momencie składania zamówienia;
  2. zapis na Newsletter według przelicznika widocznego na karcie Programu;
  3. zaakceptowaną przez Sklep opinię na temat Zestawów Dietetycznych w Internecie.
 2. Uczestnik udzielając opinii, przyznaje Organizatorowi niewyłączną, nieodpłatną, nieograniczoną pod względem czasowym i terytorialnym licencję do korzystania przez Organizatora z treści opinii Uczestnika (w całości lub w części) oraz imienia w celach m.in. promocyjnych i marketingowych, w szczególności poprzez publikowanie opinii w Internecie, w tym zarówno na stronie www. Organizatora, profilu Organizatora na Facebooku, na Cateromarket.pl i na Google, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także poprzez nadawanie telewizyjne lub radiowe, tworzenie egzemplarzy dowolną techniką w tym techniką drukarską w celu wprowadzania ich do obrotu (np. prasa, plakaty, broszury, billboardy itp.) oraz do modyfikacji zawartości opinii Uczestnika bez naruszenia istoty treści merytorycznej opinii, w tym do dokonywania jej skrótów lub połączeń z innymi opiniami wymaganych ze względu na specyficzny charakter danego środka przekazu, w tym do tworzenia opracowań opinii Uczestnika, nieodpłatnego wykonywania praw zależnych oraz udzielania zgody na ich wykonanie. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do opinii, o której mowa powyżej.
 3. Punkty nie mogą̨ być́ wymienione na pieniądze ani nie są̨ pieniądzem elektronicznym. Punkty traktuje się, jako przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie w Panelu Klienta, co następuje w ciągu 7 dni po zrealizowaniu ostatniej dostawy z całego Zamówienia na Zestawy Dietetyczne, w przypadku zapisu na Newsletter w ciągu 1 dnia, a w przypadku opublikowania zatwierdzonej przez Sklep Internetowy opinii w Internecie w ciągu 7 dni od dnia jej publikacji.
 4. Punkty są przypisane do danego Konta oraz nie ma możliwości ich transferu między Kontami.
 5. Punkty są ważne przez okres trwania niniejszego Programu Lojalnościowego od dnia ich przyznania. Punkty niewymienione na Nagrody ulegają przepadkowi z dniem zakończenia obowiązywania Programu.
 6. Punkty przyznane w ramach postępowania reklamacyjnego, które nie zostaną wykorzystane w okresie trwania programu lojalnościowego przepadają, a Uczestnikowi nie przysługuje wymiana punktów na środki pieniężne.
 7. Jeżeli w trakcie realizacji dostaw zamówionego Zestawu Dietetycznego dojdzie do zmiany długości zamówienia, to ilość przyznanych punktów zostanie proporcjonalnie rozliczona, a następnie dodana lub odjęta od pierwotnie przysługującej ilości Punktów Lojalnościowych. W przypadku całkowitego anulowania zamówienia na Zestaw Dietetyczny, Punkty Lojalnościowe nie zostaną przyznane.
 8. Uczestnictwo w Programie nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

 

V. Nagrody

 1. Zebranie przez Uczestnika odpowiedniej liczby Punktów uprawnia go do otrzymania Nagrody, pod warunkiem zgłoszenia chęci jej uzyskania: dla Rabatu Kwotowego poprzez samodzielną wymianę zebranych Punktów po zalogowaniu do Konta w Sklepie Internetowym.
 2. Dostępna nagroda to możliwość wymiany Punktów na wybrany Rabat Kwotowy przy saldzie punktowym przekraczającym minimalny poziom podany po zalogowaniu do Konta w Sklepie Internetowym w zakładce PROGRAM LOJALNOŚCIOWY. Podana na stronie ilość Punktów uprawnia Uczestnika do wymiany Punktów na Rabat Kwotowy.
 3. Do każdego zakupu w Sklepie Internetowym można wykorzystać jeden Rabat Kwotowy, który nie łączy się z innymi promocjami oraz kodami rabatowymi udostępnianymi przez Organizatora.
 4. Rabat kwotowy może obniżyć wartość zamówienia maksymalnie do 1 (jednego) grosza.
 5. W przypadku, gdy cena Diety, zakupionej przy wykorzystaniu Rabatu Kwotowego jest niższa niż aktualna wartość nominalna Rabatu Kwotowego, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu w gotówce niewykorzystanych środków pieniężnych. W takiej sytuacji, pozostałe środki przepadają.

 

VI. Rozwiązanie umowy

 1. Uczestnik może w każdej chwili, bez ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów wypowiedzieć umowę uczestnictwa w niniejszym Programie ze skutkiem natychmiastowym składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres: biuro@przelomwodzywianiu.pl.
 2. Z ważnych powodów, Organizator może wypowiedzieć umowę Uczestnikowi z 14- dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się, m.in. naruszenie postanowień Regulaminu, w szczególności korzystanie przez Uczestnika z Programu dla zakupu Zestawów Dietetycznych w celach ich dalszej odsprzedaży lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Wypowiedzenie wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia.
 3. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty prawa uzyskania Nagrody. Uczestnik, który zamierza wypowiedzieć umowę, powinien w miarę możliwości uprzednio wymienić zgromadzone Punkty na Nagrodę, jeśli jest do niej uprawniony.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, za uprzednim zawiadomieniem, które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu.

 

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: biuro@przelomwodzywianiu.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.
 4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o jej rozpatrzeniu w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu.
 5. Uczestnik może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

VIII. Dane osobowe

 1. Podane przez Uczestnika dane osobowe Organizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej:„Administrator”)w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) jest KP Katarzyna Milczarkiewicz, ul, Bohaterów Ossowa 8b, 05-230 Kobyłka o numerze NIP 521 280 11 09.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@przelomwodzywianiu.pl.
 4. Uczestnik może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., Nr 144, poz. 123, ze zm). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje możliwości przystąpienia do Programu Lojalnościowego, wpływa jednak na możliwość uzyskania dodatkowych Punktów Lojalnościowych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu prowadzenia Programu Lojalnościowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także w celach marketingowych administratora, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych jest brak możliwości udziału w Programie Lojalnościowym.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi, w tym zewnętrznym podmiotom oferującym usługi marketingowe i zarządzanie programami lojalnościowymi, a także dostawcom usług IT.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Programu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych Administratora - do momentu wycofania zgody.
 10. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą wiadomości na stronie www.przelomwodzywianiu.pl.
 2. W sytuacji zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Programu, o wszelkich zmianach Uczestnik zostanie poinformowany poprzez informację na stronie www.przelomwodzywianiu.pl. W razie, gdy Uczestnik nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany będzie zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu na adres e-mail: biuro@przelomwodzywianiu.pl. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o uczestnictwo w Programie.
 3. Inne promocje oraz rabaty, które przysługują Uczestnikom w Sklepie Internetowym obsługiwane są na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel